Llecyn 73 hectar (180 erw) yw Parc Gwledig Llyn Llech Owain, o dan reolaeth Cyngor Sir Caerfyrddin, lle ceir llwybrau natur, ardal antur sy'n cynnwys maes chwarae antur pren gwych, lle chwarae ar wahân i blant bach â nodweddion llai. Trwy ddilyn trac drwy'r goedwig, gallwch fynd ar daith gerdded neu feiciau hirach o amgylch y parc gwledig ac mae llwybr beiciau mynydd garw ar gyfer y beicwyr mwy anturus yn eich plith! Yng nghanol y Parc Gwledig, ceir llyn sydd wedi'i amgylchynu gan fawnog. Mae'r cynefin prin hwn wedi'i ddynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mewn mannau eraill, ceir llecynnau o weundiroedd a choetiroedd llydanddail ac mae llecynnau o goetiroedd conwydd yn cael eu clirio a'u haddasu'n weundiroedd a choetiroedd llydanddail. Yn sgil rhwydwaith o lwybrau cerdded, gellir mwynhau cerdded yn y llecyn hwn. Mae nifer o'r llwybrau ag arwyneb da ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae llwybr pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y fawnog ac o amgylch y llyn yn ddiogel.

Dyma fan sydd o ddiddordeb hanesyddol ac efallai yr hoffai blant wybod yn ôl y chwedl, mai Owain Lawgoch oedd yn gofalu am y ffynnon ar fynydd Mynydd Mawr. Bob dydd ar ôl cael digon o ddŵr i'w hunan a'i geffyl, roedd Owain o hyd yn ofalus iawn i roi'r llechfaen yn ôl yn ei le er mwyn dal y dŵr i mewn. Fodd bynnag, un tro, fe anghofiodd y cwbl am wneud hyn a llifodd y dŵr fel afon i lawr ochr y mynydd. O ganlyniad, ffurfiwyd llyn ac fe'i henwyd yn Llyn Llech Owain! Saif y Ganolfan Ymwelwyr wrth ymyl y llyn ac o'r man hwnnw, gellir mwynhau golygfeydd godidog o Lyn Llech Owain a'r ardal gyfagos. Yn y Ganolfan, ceir arddangosfa a gwybodaeth ynghylch rheolaeth y Parc Gwledig. Mae ein tîm o Barcmyn Cefn Gwlad yn gweithio yma a byddant yn hapus i ateb eich cwestiynau neu glywed am unrhyw fywyd gwyllt rydych wedi'i weld. Mae gan Lyn Llech Owain gaffi, safleoedd picnic, a thoiledau ynghyd â darpariaeth ar gyfer pobl anabl. Gobeithio y byddwch yn mwynhau ymweliad â'r lle cyn bo hir!

Lleoliad

Heol yr Eglwys,

Cross Hands,

Llanelli,

Sir Gaerfyrddin,

SA14 7NF,

Cymru

01554 742435

Parc Gwledig

Ebrill – Medi 10am – 8pm yn ddyddiol
Hydref - Mawrth 10am – 4pm yn ddyddiol

Canolfan Ymwelwyr

Ebrill – Medi 10am – 5pm yn ddyddiol
Hydref - Mawrth 10am – 4pm yn ddyddiol

Caffi

Ebrill – Medi 10am - 4pm

Prisiau

Mynediad am ddim! Codir tâl am barcio. Taliadau parcio dyddiol 

1 awr - £1.00

Lan i 3 awr - £2.10

Dros 3 awr - £3.10

Hawlenni Parcio Blynyddol

Mae Hawlenni Parcio Blynyddol - Arhosiad Hir (blwyddyn) (£25.00) ar gael i'w prynu o swyddfa Parc Arfordirol y Mileniwm.

Gallwch hefyd brynu ar-lein. Cliciwch YMA

Os nad ydych yn gallu prynu eich hawlen barcio gartref a bod angen cymorth arnoch, gallwch fynd i un o'r lleoliadau canlynol lle bydd y staff yn fwy na bodlon eich helpu. Hwb Llanelli, Hwb Rhydaman neu Hwb Caerfyrddin