Am yr eildro bydd Sir Gaerfyrddin yn cynnal Taith y Merched o amgylch Prydain, sef ras feicio fawr ar y ffordd fydd yn ymddangos ar y teledu.

Bydd rhai o feicwyr gorau'r byd yn rasio drwy dirwedd hardd y Mynydd Du ar ochr orllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i'r llinell derfyn ger Llangadog fel rhan o'r digwyddiad cymal pump.

Datgelodd y trefnwyr SweetSpot fanylion y digwyddiad sydd i'w gynnal ddydd Gwener, 10 Mehefin, i gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Bydd beicwyr sy'n cystadlu am y teitl yn dechrau ar lefel y môr ym Mharc Gwledig Pen-bre lle hefyd cynhaliwyd Grand Départ ras Taith Prydain y dynion yn flaenorol a lle gorffennodd Taith y Merched yn 2019.

Dyma'r ail ras i orffen ar ben bryn yn hanes Taith y Merched a'r llwybr anoddaf meddai'r trefnwyr, yn mesur 7.2 cilometr o hyd gyda'r Mynydd Du ar gyfartaledd ar raddiant o 5.3% ac yn cynyddu hyd at 21% mewn mannau.

Aethpwyd i'r afael â'r llwybr yn flaenorol yn ystod cymal olaf ras 2019 pan ddringodd y feicwraig o Brydain Hannah Barnes (Uno-X Pro Cycling Team) y bryn gyflymaf mewn amser o 20:50.

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, fod y Cyngor wedi ymrwymo i gefnogi mwy o bobl i fod yn heini ac yn egnïol drwy feicio, a hynny gan dyfu'r economi twristiaeth beicio leol. Dywedodd:

Mae cael ein dewis i gynnal cymal yn nhaith y merched unwaith eto yn dangos ein bod ni'n parhau i fod yn lleoliad gorau ar gyfer beicio yng Nghymru, gan ddenu beicwyr gorau'r byd mewn digwyddiadau mawr a ddarlledir ar y teledu. Nid yn unig y gallwn gynnal digwyddiadau proffil uchel fel hyn ond gyda golygfeydd ysbrydoledig o'n hardaloedd gwledig, llefydd i gael tamaid blasus ar y ffordd a mannau i aros ynddynt sy'n addas i feicwyr, mae'r sir hefyd yn prysur ddod yn lle perffaith ar gyfer gwyliau beicio. Edrychwn ymlaen at groesawu Taith Mercher Prydain unwaith eto a gobeithiwn y bydd yn ysbrydoli ein cymuned i fynd ar eu beiciau."

Mae Taith y Merched eleni yn gadael ddydd Llun, 6 Mehefin ac yn cyd-fynd â diwrnod olaf penwythnos Gŵyl y Banc pedwar diwrnod o hyd yn y DU i ddathlu Jiwbilî Platinwm Brenhines Elizabeth yr II. Bydd y ras yn dod i ben gyda rownd derfynol fawreddog chwe diwrnod yn ddiweddarach ar ddydd Sadwrn, 11 Mehefin.

Dywedodd Anne Adams-King, Prif Weithredwr Beicio Cymru:

Mae'n wych bod Taith Merched Prydain yn dychwelyd i Gymru eto yn 2022. Gall digwyddiadau proffil uchel ysbrydoli pobl i ddechrau beicio am hwyl ac i gystadlu a gobeithiwn y bydd yn annog mwy o fenywod a merched i gymryd rhan – byddwn yn edrych ymlaen at weld pawb ar ochr y ffordd ym mis Mehefin."

Bydd rhagor o fanylion am gymal pump, gan gynnwys llwybr llawn y ras, yr amserau a lleoliadau Brenhines y Mynyddoedd ŠKODA, yn cael eu datgelu maes o law.  

Dywedodd Mick Bennett, cyfarwyddwr ras Taith y Merched:

Rydym wrth ein bodd i fod yn dychwelyd i Sir Gaerfyrddin yn 2022 wrth i'r sir barhau i arddangos ei harddwch a'i nodweddion byw'n iach drwy feicio. Mae'r cymal hwn yn addo bod yn fythgofiadwy - ni allwn feddwl am le gwell i'w ddechrau na Pharc Gwledig Pen-bre, lle daeth llwyth o bobl ynghyd i gefnogi ac i groesawu Taith Prydain a Thaith Merched Prydain o'r blaen. Yn dilyn y llwybr prydferth hwn y byddwn yn ei gymryd drwy'r sir, rwy'n edrych ymlaen at weld pwy fydd ar y blaen ar y Mynydd Du. Ers cryn amser rydym wedi bod eisiau profi beicwyr gorau'r byd ar ddringfa enwog o'r statws a'r anhawster hwn ac rwy'n gwybod y byddan nhw'n rhoi gwledd i'r llygaid i ni!"