Archebwch yn hyderus yn ystod Covid-19. Os nad ydych yn gallu ymweld â’r lle oherwydd cyfyngiadau o ran teithio , byddwch yn cael ad-adaliad neu gallwch newid yr archeb i ddyddiad arall.

Gwybodaeth Pwysig

Gwybodaeth Pwysig

 • Rhaid i bawb sy'n archebu aros am o leiaf 2 noson neu 3 noson ar gyfer dyddiadau allweddol
 • Dim archebion grŵp. Dim ymwelwyr â'r wersyllfa
 • Dim ond 1 aelwyd sy'n gallu defnyddio carafanau
 • Rhaid dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol bob amser

Os oes gennych chi neu unrhyw un arall yn eich aelwyd y symptomau canlynol, rhaid i chi beidio â theithio i Barc Gwledig Pen-bre. Ni chaniateir i chi hunan-ynysu yn eich carafán.

Os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau hyn yn ystod eich arhosiad ar y safle, rhaid i chi a'ch aelwyd ddychwelyd adref i hunan-ynysu, a dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth.

 • Gwres Uchel
 • Peswch parhaus
 • Colli blas neu arogl

Rhowch wybod i ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref.

Peidiwch â rhoi gwybod i ni wyneb yn wyneb.

 • Dim ond un person ar unrhyw adeg wrth y pwyntiau dŵr ac Elsan. Peidiwch â chiwio
 • Tra byddwch yn aros, arhoswch o fewn eich llain.
 • Defnyddiwch y ffyrdd a'r llwybrau a ddarperir a pheidiwch â cherdded drwy leiniau eraill
 • Dim ond aelodau o un aelwyd sy'n gallu defnyddio carafanau
 • Ni chaniateir ymwelwyr o aelwydydd eraill ar y safle. Mae hyn yn cynnwys teulu estynedig
 • Peidiwch ag ymweld â charafanau eraill, na chymdeithasu mewn grwpiau gyda phobl nad ydynt yn aelodau o'ch aelwyd eich hun
 • Rhaid cadw pellter o 2 fetr o leiaf bob amser oddi wrth unrhyw un nad yw o'ch aelwyd
 • Os bydd angen cymorth gan dîm y safle gwersylla, rhaid cadw pellter o 2 fetr bob amser

Mae'r rheolau hyn yn ychwanegol at ddogfen rheolau a rheoliadau'r safle 2021

Anfonwch neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n darllen yr hysbysiad uchod a

Telerau ac Amodau CYN archebu

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe