Telerau ac Amodau

Cofiwch ddarllen ein hamodau archebu a rheolau'r wersyllfa cyn archebu eich arhosiad gyda ni.

Sylwch, gellir cyrraedd unrhyw bryd ar ôl 1pm ond rhaid cyrraedd cyn 8pm. Amser gadael yw 12pm.

Ni chaniateir gwersylla dros nos heb ganiatâd unrhyw le o fewn y Parc Gwledig

Ni chaniateir gwersylla yn unman ond am y gwersyll rhwng Mawrth 1af a Hydref 31ain neu drwy ralïau gwersylla a drefnwyd ymlaen llaw.

COVID-19

Gwybodaeth Pwysig

 • Rhaid i bawb sy'n archebu aros am o leiaf 2 noson, 3 noson ar ddyddiadau allweddol
 • Dim archebion grŵp. Dim ymwelwyr â'r wersyllfa
 • Dim ond 1 aelwyd sy'n gallu defnyddio carafanau
 • Rhaid dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol bob amser

Os oes gennych chi neu unrhyw un arall yn eich aelwyd y symptomau canlynol, rhaid i chi beidio â theithio i Barc Gwledig Pen-bre. Ni chaniateir i chi hunan-ynysu yn eich carafán.

Os oes gennych unrhyw rai o'r symptomau hyn yn ystod eich arhosiad ar y safle, rhaid i chi a'ch aelwyd ddychwelyd adref i hunan-ynysu, a dilyn canllawiau cyfredol y Llywodraeth.

 • Gwres Uchel
 • Peswch parhaus
 • Colli blas neu arogl

Rhowch wybod i ni drwy e-bost neu dros y ffôn cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref.

Peidiwch â rhoi gwybod i ni wyneb yn wyneb.

 • Dim ond un person ar unrhyw adeg wrth y pwyntiau dŵr ac Elsan. Peidiwch â chiwio
 • Tra byddwch yn aros, arhoswch o fewn eich llain.
 • Defnyddiwch y ffyrdd a'r llwybrau a ddarperir a pheidiwch â cherdded drwy leiniau eraill
 • Dim ond aelodau o un aelwyd sy'n gallu defnyddio carafanau
 • Ni chaniateir ymwelwyr o aelwydydd eraill ar y safle. Mae hyn yn cynnwys teulu estynedig
 • Peidiwch ag ymweld â charafanau eraill, na chymdeithasu mewn grwpiau gyda phobl nad ydynt yn aelodau o'ch aelwyd eich hun
 • Rhaid cadw pellter o 2 fetr o leiaf bob amser oddi wrth unrhyw un nad yw o'ch aelwyd
 • Os bydd angen cymorth gan dîm y safle gwersylla, rhaid cadw pellter o 2 fetr bob amser

Mae'r rheolau hyn yn ychwanegol at ddogfen rheolau a rheoliadau'r safle 2021

Anfonwch neges e-bost at camppembrey@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfleusterau

 • Accessibility Accessibility
 • Dog friendly Dog friendly
 • Parking Parking
 • Toilets Toilets
 • Cafe Cafe
 • Visitor Center Visitor Center
 • All Wales Coastal Path All Wales Coastal Path